TR

AR-GE ile 1959'dan Geleceğe

AR-GE ile 1959'dan Geleceğe

Araştırma ve geliştirme; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi çalışmalardan oluşmaktadır. 

Şekeroğlu Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi; faaliyet konularımızla ilgili alanlarda, dünyayla rekabet edebilen bir kuruluş olmak için bilim, teknoloji ve yenilik alanına özel bir önem vererek, katma değeri yüksek teknolojileri işletmemize ve ülkemize kazandırmak ve rekabette kalıcı üstünlük oluşturmak amacıyla ar-ge faaliyetlerine büyük önem vermektedir.

Şekeroğlu, 1959 yılından beridir, yenilikçi ürünler üretebilmek için teknolojisi takip eden, güncel teknolojileri üretim proseslerimize entegre eden ve geleneksel teknolojiyi de sürekli geliştiren yerli bir Ar-Ge’yi önceliğine alan, kendi teknolojisini kendi üreten, üst düzey kalitede üstün çözümler geliştirme tutkusuyla hareket eden, rekabetin zorlayıcı etkisini bir üstünlük sağlama stratejisi olarak görerek farklı, etkin ve gelişmiş çözümler geliştirmeyi amaçlayan bir karaktere sahiptir. Ar-Ge çalışmaları da bu karakterin bir yansıması olarak, 1959 yılından beridir hep aynı bakış açısıyla bugünlere değin ulaşmış ve “Şekeroğlu Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi” adı altında kurumsal bir bütünlüğe dönüşmüştür.

Bu kurumsal bütünlük, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 5746 sayılı kanun çerçevesinde “Ar-Ge Merkezi” olarak 21 Haziran 2017 tarihinde tescillenmiştir. 3 Ayrı lokasyondan oluşan Şekeroğlu Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, 1.250 m²’lik bir alana sahiptir. 

Kendi teknolojisini geliştiren ve sektöründe uluslararası rekabette öne çıkan Şekeroğlu, ar-ge çalışmalarını stratejisinin bir parçası olarak ele almaktadır. Çok alanlı multi-disipliner bir yapıda çalışmalar yapan Ar-Ge Merkezimiz ambalaj geliştirme, enjeksiyon kalıp sistemleri, robotik otomasyon teknolojileri ile kompozit-polimer malzeme geliştirme alanlarındaki hedeflerini 2017-2023 yıllarını kapsayacak şekilde bir stratejik eylem planına dönüştürmüştür. 

Merkezimizdeki Ar-Ge faaliyetleri temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme çalışmaları olarak üç temel başlık altında ele alınmaktadır. Temel araştırma çalışmaları, görünürde herhangi bir özel uygulaması ya da kullanımı bulunmayan, öncelikli olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel ve teorik çalışmalardan oluşmaktadır. Uygulamalı araştırma, yeni bilgi edinme amacıyla yürütülen özgün çalışmadır. Belirli bir pratik amaca veya hedefe yöneliktir. Deneysel geliştirme ise, araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye; hali hazırda üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.